مرد ایران زمین
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٥   کلمات کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
تنها شاگرد ایرانی اینشتین

به خاطرحضوردروطن استادخودراترک کرد

پنجم اسفند سال 1281دکتر محمود حسابی درخانواده ای متمول؛تفرشی وساکن تهران چشم به جهان گشود.پدرش معز السلطنه ازرجال حکومت وقت بود.محمود 4ساله بود که پدر به عنوان سفیرایران درشامات برگزیده شد وهمراه همسرش گوهرشاد حسابی و2پسرش عازم سفرشد.یک سال پس ازاقامت دربیروت؛معزالسلطنه تصمیم گرفت برای کسب مقامات مهمتر به ایران بازگردد؛ بنابر این به همسرش پیشنهاد کرد تا فرزندان خودرا دربیروت بگذارد تاتحصیل کنند؛اما گوهر شاد حاضر نشد ازفرزندان جدا شود وهمراه آنها دربیروت ماند. معز السلطنه پس از بازگشت به ایران با زنی به نام همدم السلطنه ازدواج کرد وبه خاطر همسر جدیدش دستور داد گوهرشاد وبچه هایش رااز سفارت بیرون کنند.ازاین پس محمود وخانواده اش روزگار سخت تری رامی گذراندند.محمود ومحمد مجبور بودند ازخانه ها نان خشک برگیرند تاخودراسیر کنند.شبهای غربت؛گوهرشاد برای فرزندان خود نی مینواخت وازاین که قادرنبود بچه های خود رابه مدرسه بفرستد؛گریه می کرد.محمود ازمادر نواختن نی رافراگرفت ودرمحضروی قرآن کریم ودیوان حافظ راحفظ کرد وبابوستان وگلستان سعدی؛ شاهنامة فردوسی؛ مثنوی مولوی ومنشات قائم مقام آشناشد.باپیگیری های حاج علی؛محمود 7ساله ومحمد 8ساله درمدرسه کشیش های فرانسوی در بیروت تحصیل خود راآغاز کردند. همزمان باشروع تحصیلات متوسطه؛ محمود حسابی؛ جنگ جهانی اول شروع شد ومدارس فرانسوی زبان بیروت؛ تعطیل شدند محمود حسلبی پس از2سال تحصیل درمنزل به کالج آمریکائی بیروت رفت ودر 17سالگی لیسانس ادبیات عرب رااخذ کرد در19سالگی لیسانس بیولوژی وپس ازآن مدرک مهندسی راه وساختمان راگرفت.نقشه کشی وراه سازی وسیله ای بودکه او میتوانست ازاین طریق به امرار معاش خانواده کمک کند.اوهمزمان بااین فعالیت اقتصادی دررشته های پزشکی؛ریاضیات وستاره شناسی ازدانشگاه آمریکا ئی بیروت فارغ التحصیل شد شرکت راه سازی فرانسوی که استاد درآن مشغول کاربود؛به پاس قدرانی اززحمات او؛وی رابرای ادامة تحصیل به فرانسه فرستادواستاد مؤفق شد ازدانشکاه برق پاریس مدرک بگیرد.سپس همزمان باتحصیل دررشتة معدن مدرسة عالی معدن پاریس؛دررآهن برقی فرانسه مشغول به کار شد.هیچیک ازاین رشته ها وکارها عطش دکتر رابرای یادگیری سیراب نکرد وسرانجام رشته فیزیک دانشگاه سورین فرانسه رابرای ادامة تحصیل انتخـاب کرد استــاد در 25 سـالگیی  دانشنامه دکترای فیزیک خودرابا ارائه رساله حساسیت سلولهای فتوالکتریک بادرجة عا لـی دریافت کرد. کسب دو نشان از بزرگترین نشانه های علــمی فرانسه؛ دستا ورد دکتر دراین زمان بود.هنگامی که دکترحسابی نظریة بی نهایت بودن ذرات راارائه کرد دانشمندان فرانسوی از درک آن عاجز ماندند و استفاده ازمحضر پروفسوراینیشتین را به استاد پیشنهاد کردند.دکتر حسابی برای بدست آوردن افتخــار شاگردی اینیشتین همراه 5نفر دیگردرآزمـونی شرکـت کردندودرمیان 5برگزیده قرار گرفت. پس ازمدتی وی مـؤفق شد در کرسی پروفسور اینیشتین دردانشگاه تدریس کند./ غروب بود؛ درحیاط دانشگاه پرینسون قدم میزدم. شن ها زیر پایم صدا می کرد یاد صدای شنهای حیاط خانة خودمان دربازارچة قوام السلطنه افتادم ازخود خجالت کشیدم دست من در سفره آمریکا ئی ها دراز است این سفره مال من نیست / به این ترتیب پروفسور حسابی تدریس در جوار اینشتین؛تحقیق درآزمایشگاه های مجهز وهمة مزایای خوددرآمریکا رارها کرد وبه ایران بازگشت درایران 6ماه بیکار بود وبالاخره با کمک یکی از اقوام مادری توانست در وزارت راه مشغول به کار شود دراولین مامؤریت 5الاغ و3 تفنگچی در اختیار اوقرار گرفت تا نقشة راه میان بوشهرو بندر لنگه را تهیه کند. دکـتر پس از بازگشت ازاین مامؤریت متوجه شد هیچ کس دروزارت راه بانقشه آشنا نیست پس به وزیر راه مراجعه کرد واز او خواست اتاقی دراختیارش قرار دهد ودرعرض 3سال 11مهندس نفشه کش تربیت کرد کم کم فکر تاسیس دانشــگاه ذهن استـاد رامشغول کرد تلاشهای وی برای راضی کردن مسئولان فرهنگی که حتی فرق میان فیزیک وشیمی رانمیدانستند؛ بی نتیجه ماند در نهایت دکتر توانست باپیگیری های فراوان؛ مجلس راواداربه تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران بکند. دانشکدة فنی بامعماری پروفسور حسابی در سال 1313 وسپس دانشکدةعلوم توسط دکترتاسیس شدکه استاددرمقاطعی؛ ریاست این دانشکده هاوتاواپسین روزهای عمرتدریس درگروه فیزیک را به عهده داشت. پروفسور حسابی دردولت دکتر مصدق؛ وزیرفرهنگ بود ودرهمین  زمان اولین مدرسة عشایری ایران راتاسیس کرددکتردرتمام طول عمرخود لحظه ای ازفعالیت های علمی دست نکشید. پس ازانقلاب خانة خودرادر گروی بانک گذاشت تاباپول آن بتواند درخانه؛آزمایشگاهی برای تحقیق ومطالعه دهها محقق فراهم کند هم اکنون بیش از100محقق دراین خانه که به بنیاد پروفسور حسابی تبدیل شده است به تحقیق مشغولند فعالیت در3 نسل کاری وآموزش؛7نسل استاد ودانشجوازخدمات  ارزنده پروفسور حسابی به شمار میرود استاد به 4 زبان فرانسوی؛انگلیسی؛آلمانی  وعربی مسلط بود به زبانهای سانسکریت؛ لاتین؛ یونانی؛ پهلوی؛ اوستایی؛ ترکی وایتالیایی اشراف داشت.

درزمینة تحقیق علمی 25 مقاله؛ رساله وکتاب ازاستاد به چاپ رسیده است وی درطول زندگی بادانشندان تراز اول جهان نظیر شرودینگر؛ بورن؛ فرمی؛ دیراک؛ بوهر وفلاسفه وادبایی همچون آندره ژید برتراندراسل؛ استاد مطهری؛ علامه جعفری؛ و مراوده وتبادل نظرداشته است درسال 1990 میلادی دکترحسابی ازسوی جامعه علمی جهانی به عنوان مرد اول علمی جهان برگزیده شد سال 1366

ودرکنگره 60 سال فیزیک ایران دکتر  به پدر فیزیک ایران ملقب شد. پروفسور حسابی 12شهریور 1371 در بیمارستان دانشگاه ژنـو هنگام معالجه قلبی؛ بدرود حیات گفت. یادش گرامی وراهش پـررهرو بـاد


 
سیگار و رابطه آن با زندگی
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۳   کلمات کلیدی: عزت الله فریدنیا ،سیگار ،مواد مخدر ،مواد روانگردان

لطفا در صورت استفاده از مطالب منبع آن ذکر گردد

Ice :

 یک فرم صاف و شفاف از کریستای از مت آمفتامین است که شبیه یخ است.

 YABA :

به زبان تایلندی یعنی داروهای دیوانگی ،که قرص های مت آمفتامین Yaba در ملاقاتهای جوانان بویژه در ریوها یا پارتی هایی که اکستازی برقرار بود در ایلات متحده ظاهر شد. این قرص ها معمولا قرمزمایل به نارنجی یا سبز هستند که در ته مشروبات الکلی بسته بندی میشوند . این قرص ها لوگو های مختلفی دارند که اغلب آنها wy  است. قرص های مت آمفتامین معمولا به صورت قرص های معمولی بلعیده می شوند و یا به صورت خورد شده تهیه میشوند. تمامی حالت های مت آمفتامین به شدت خطرناک بوده ودارای اثرات تضعیف کننده دراز مدتی می باشند

سیگار و اروپا:

کریستف کلمب برای پیدا کردن  راهی برای اثبات کروی بودن زمین به سرزمین های دور سفر میکرد و در این سفرها گام به سرزمینی نهاد که امروزه به کوبا معروف است.در کوبا بومیان برگهای گیاه توتون را در داخل نی های استخوانی و یا در داخل نوعی چپق به نام "تاباکو"قرار می دادند که بصورت یک لوله توخالیY مانند بود که قسمت دو شاخه آن در بینی جای می گرفت و سپس آن را می کشیدند و بدلیل بهره گیری  از همین وسیله و واژه" تاباکو "بود که بعدا برگهای توتون بنام" توباکو" یا"تنباکو" شناخته و معروف شد. کریستف کلمب هرگز تصور نمی کرد این وسیله رفع خستگی بومیان آمریکا که حتی در مراسم مذهبی نیز آن را می سوزاندند،   روزی بلای خانمانسوز و نیرویی مرگ آفرین برای جوامع بشری سراسر جهان باشد.چون وی هنگام باز گشت به اسپانیا ، مقداری از برگها و دانه های گیاه توتون را به عنوان یک گیاه جادویی و عجیب به آن کشور آورد و این آغاز ورود توتون از امریکای مرکزی به اروپا بود.

سیگارو ایران :

در ایران نیز در زمان شاه عباس اول، توتون  وارد ایران شد  و  بتدریج  بین  مردم  رواج یافت تا اینکه درسال 1316 هجری شمسی کارخانه دخانیات ایران با تولید سالانه 600 میلیون نخ سیگار شروع بکار کرد و آن را به صورت انبوه در دسترس مردم قرار داد. در ایران سالانه 50 هزار مرگ زودرس داریم که نقش مصرف دخانیات در بروز سکته و سرطان و بیماریهای ریوی مرگ زا در این تعداد مرگ و میر بسیار واضح و مشهود است.

توتون :

ماخوذ از ترکی بوده و دارای برگهای پهن و درشت و گلهای سرخ یا سبز رنگ و ساقه ای یک متری است و از نظر تقسیم گیاه شناسی از گروه بادمجانیان است که در مناطق گرم و معتدل کره زمین می روید. ریشه عربی واژه توتون به "دخان " ریشه انگیسی آن به تاباکو ، ریشه فرانسوی و آلمانی آن تاباک معروف است.

سیگار و سرطان مری :

در ایران به ویژه در گرگان و ترکمن صحرا و هشت پر ، شیوع سرطان مری بیشتر است و دلیل آن مصرف توتون و چای داغ است

 سیگار و پوست بدن :

در واقع چهره افراد سیگاری مزمن 10 سال مسن تر به نظر می رسد زیرا دستها ، صورت و لب های افراد سیگاری کدر و زرد شده که سبب فرسودگی و پیری زود رس پوستی و اعضاء داخلی بدن آنها می شود و بر زیبایی نیز لطمه می زند

سیگار و همنشینی با آن:

و به طور متوسط روزانه 120 نفر در جهان در اثر همنشینی با افراد سیگاری مبتلا به برونشیت مزمن و آمفیزم و سرطان ریه شده و در آینده نزدیک جان می دهند

قلیان (غلیان) :

قلیان از فرهنگ عربی گرفته شده و به معنی جوشش است.در هندوستان "حقه" و در سوریه "نفس "و در ترکیه و عراق به نام  "نارگیله "مشهور است. قلیان از ابتکارات ایرانیان است که در زمان شاه عباس ساخته شده و بعد به کشورهای دیگر رفته است. علت انتخاب نام " نارگیله "برای قلیان نیز این است که گاهی "کوزه قلیان " را از گیاه نارگیل یا یک نوع کدو می ساختند. افرادی که قلیان می کشند ، چون پک های طولانی و عمیقی می زنند به عوارض بیماری ریوی ، به ویژه برونشیت مزمن ، آمادگی بیشتری دارند.

چپق :

چپق از واژه ترکی چوپوق بوده است . چپق هم نوعی تدخین توتون است که دسته ای چوبی و سفالین دارد . معمولا چپق را که نوعی توتون نرم است و در سر چپق می ریزند و دود می کنند

پیپ :

 پیپ در واقع همان چپق فرنگی است با دسته کوتاه و ظریف که برای تدخین توتون کار برد دارد.توتون پیپ دارای برش های عرضی بوده و آن را با اسانسهای مخصوص خوشبو می کنند.

سیگار و سیگارت و سیگار برگ  : 

 منظور از سیگار یا سیگارت ، قرار دادن مقداری توتون در یک لوله استوانه ای که از جنس کاغذ می باشد. واژه سیگار که امروزه متداول است در حقیقت بر گرفته از همان سیگار برگ بوده و درست همان سیگاری است که بومیان امریکا در غلاف لفافه ذرت می پیچیدند.

منبع : 

·        فریدنیا، عزت الله؛ فریاد مرگ ، 1387. ( مقاله )